ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διεθνής συνεργασία ανοιχτού κώδικα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα από την κοινοπραξία Digital For Climate (D4C) έλαβε πρόσφατα διαπίστευση ως ψηφιακό δημόσιο αγαθό για τη συμβολή του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η διαπίστευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της DPGA. Το λογισμικό, γνωστό ως Εθνικό Μητρώο Άνθρακα, επιτρέπει στις χώρες να ποσοτικοποιούν και να επαληθεύουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να παρακολουθούν τα πιστωτικά μόρια άνθρακα. Διευκολύνοντας τις μεταφορές πιστωτικών μορίων, αυτό συμβάλλει στην προώθηση μιας αξιόπιστης αγοράς εκπομπών άνθρακα. Ο στόχος αυτός ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία προωθεί τη χρήση των μηχανισμών της αγοράς και της χρηματοδότησης των εκπομπών άνθρακα ως κομβικών μέσων για την επίτευξη των στόχων της. Η παρακολούθηση των πιστώσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της συνθήκης του Παρισιού για να συναντηθούν οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των χωρών.

Η κεντρική οντότητα πίσω από αυτό το λογισμικό είναι η D4C, μια συνεργατική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), η Διεθνής Ένωση Εμπορίας Εκπομπών (IETA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Από κοινού, δημιουργούν τυποποιημένες ανοικτές αγορές άνθρακα για να διευκολύνουν την υιοθέτηση αυτού του συστήματος τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς.

Το λογισμικό του Εθνικού Μητρώου Άνθρακα είναι ένα μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας του D4C, των οποίων τα διάφορα λειτουργικά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί για να είναι αρθρωτά, διαλειτουργικά και τυποποιημένα.

Περιγραφή του μοντέλου ψηφιοποίησης των εργαλείων εργασίας των αγορών ανθρακούχων εκπομπών.

Το μητρώο επιτρέπει τη δημιουργία καταλόγου για δράσεις MRV (Μέτρηση, Αναφορά και Επαλήθευση μειώσεων εκπομπών). Το MRV είναι μια προσέγγιση που εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος χρησιμοποιεί συστήματα MRV που βασίζονται στην παρατήρηση της Γης για να επαληθεύσει δυνητικά την ακρίβεια των δηλωμένων πιστωτικών μορίων άνθρακα. Κατά συνέπεια, ο ΕΟΔ αναπτύσσει ενεργά συστήματα παρατήρησης για την ψηφιακή MRV. Η δοκιμή αυτών των καινοτόμων λύσεων θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αποσαφήνιση των περιορισμών των έργων παρακολούθησης που περιλαμβάνουν δορυφορικές εικόνες.

Το ίδιο το λογισμικό μητρώου διανέμεται υπό την άδεια AGPL-3.0 και βασίζεται σε ένα σύστημα βασισμένο σε token, το οποίο είναι επίσης ανοικτού κώδικα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com