ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για επεκτάσεις έργων ανοικτού κώδικα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προτάσεις για επέκταση έργων ανοικτού κώδικα, και από τον πίνακα ισοδύναμων λογισμικών, που είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κάθε πρόταση μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 10.000€ έως και 30.000 €. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και επέκταση δημοφιλών έργων ανοιχτού λογισμικού που είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

 • Προτεινόμενα έργα

Αρχικός κατάλογος προτεινόμενων έργων για ανάπτυξη και βελτιώσεις είναι διαθέσιμος εδώ. Αν έχετε κάποιο άλλο έργο να προτείνετε για ανάπτυξη, μπορείτε να το περιγραψετε στην αναλυτική σας πρόταση.

 • Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, στις ομαδικές προτάσεις να διευκρινίζεται με σαφήνεια στην πρόταση το έργο που θα αναλάβει κάθε μέλος της ομάδας και η αμοιβή του, θα προκριθούν ολιγομελείς ομάδες με έμπειρα στελέχη.

 • Χαρακτηριστικά και Παραδοτέα

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν σε λειτουργικότητα υπάρχον λογισμικό ή υλοποιήσουν λογισμικό από την αρχή.

Το λογισμικό θα πρέπει να διατίθεται με μια αναγνωρισμένη άδεια ΕΛ/ΛΑΚ, http://www.opensource.org/licenses, να είναι διαθέσιμο μέσω ενός καθιερωμένου δημόσιου αποθετηρίου, όπως το gitlab & github και να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση.


Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις των θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πληρότητα της Πρότασης
 • Σημασία του έργου για την εκπαίδευση, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα,
 • Προτεινόμενο Κόστος
 • Πρωτοτυπία της πρότασης,
 • Εμπειρία της ομάδας σε ανάπτυξη λογισμικού,
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ,
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο της υλοποίησης,
 • Διεργασία ανάπτυξης,
 • Προτεινόμενη τεκμηρίωση,
 • Συνεργασία με τελικούς χρήστες,
 • Συνεργασία με την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ,
 • Συνεργασία με την υπάρχουσα ομάδα ανάπτυξης (για έργα που θα επεκτείνουν υπάρχοντα έργα),
 • Χρονοδιάγραμμα,
 • Αξιοποίηση του Πίνακα ισοδύναμων λογισμικών.


Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και από ειδικούς σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του λογισμικού στην κοινότητα χρηστών που κυρίως απευθύνεται. Σε περίπτωση που η πρόταση και η αντίστοιχη τεκμηρίωση βρίσκεται σε διαδικτυακό τόπο, αρκεί η αναφορά της αντίστοιχης διεύθυνσης.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία, και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες με τελική ημερομηνία παράδοσης τις 31/10/2023.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ 800 ΛΕΞΕΙΣ και το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ. Να περιλαμβάνονται σχετικοί σύνδεσμοι απο εργα ανοιχτού λογισμικού που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε δημόσια αποθετήρια.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τη Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, στo info ΑΤ ellak DΟΤ gr με θέμα: Διαγωνισμός ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ.

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να αναλάβει να υλοποιήσει μόνο μια πρόταση σε αυτό τον κύκλο.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com