ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συγκρότηση ομάδας έργου Infrastructure as Code (Iac) – DevOps

Η νέα τάση της κοινότητας αυτών που ασχολούνται με δίκτυα και επικοινωνίες (networking community — community of network geeks) είναι η ακόμα στενότερη συνεργασία με τις Κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Free/Open Source Software).

Η δυναμική που οδηγεί αυτή την τάση είναι αντίστοιχη με αυτήν που καθιερώθηκε ως Virtualization δηλαδή Commercial of the Shelf Server hardware και Ανοικτό Λογισμικό (τουλάχιστον για τις βασικές λειτουργίες) προσδιορίζοντας την αρχιτεκτονική Υπολογισμού και Αποθήκευσης (Computing/Storage).

Όπως την προηγούμενη δεκαετία το τοπίο του Υπερ-υπολογισμού τύπου Cray, Fujitsu, Convex κ.α αντικαταστάθηκε από LINUX CLUSTERS, το ίδιο συμβαίνει και τις επώνυμες δικτυακές συσκευές, όπως switch, router, firewall, loadbalancer, κλπ.  Επίσης μια νέα γενιά εργαλείων διαμόρφωσης συστημάτων (configuration management) όπως Ansible, Chef, Puppet κλπ επιτρέπουν την κεντρική και συστηματική διαχείριση προγραμματιστικά μεγάλου αριθμού διατάξεων που αφορούν υποδομές δικτυών και κύκλο ζωής εφαρμογών δηλαδή συνολικά του περιβάλλοντος Data Center.

Τα λεγόμενα White Box που αποτελούνται από μεγάλης κλίμακας ASICS και Linux σε ρόλο Network Operating System είναι το νέο υλικό που η Κοινότητα της Δικτύωσης καλείται να εφαρμόσει με σκοπό την παροχή ευέλικτου δικτύου στις απαιτήσεις των εφαρμογών που δημιουργούνται μαζικά πλέον λόγω του τάσεων όπως mobility, IoT, smart cities κλπ. Οι μεγάλοι πάροχοι νεφϋπολογιστικών υποδομών, όπως Amazon, Google, Microsoft, Rackspace, ανακάλυψαν και εφάρμοσαν πρώτοι τις τεχνικές αυτές μετασχηματίζοντας τις υποδομές τους.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών- ΕΕΛΛΑΚ μέσα από την εμπειρία μελών του, θέλει να συμβάλλει στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και όχι απλά στην εφαρμογή έτοιμης τεχνολογίας από τους γνωστούς κατασκευαστές με μηδενική δυνατότητα προστιθέμενης αξίας. Πιστεύει στην προοπτική της κινητοποίησης του τοπικού δυναμικού τόσο της δικτύωσης όσο και αυτό της κατασκευής λογισμικού με στόχο την παραγωγή λύσεων και υπηρεσιών στην περιοχή DevOps αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα “εργαλεία” ανοιχτού λογισμικού.

Ανοίγεται λοιπόν μια ευκαιρία καινοτομικής δράσης, αλλά ποιοι θα καταναλώσουν το “προϊόν”; Ποια είναι αυτή η “killer” εφαρμογή που θέλει εκατοντάδες, χιλιάδες switch, router, firewall; Η ΕΕΛ/ΛΑΚ πιστεύει ότι είναι η ευρύτερη ακαδημαϊκή, ερευνητική, εκπαιδευτική κοινότητα, όλες οι ΤΠΕ υποδομές τους αν θεωρηθούν ολιστικά ως ενιαίο σύνολο μηχανικών-προγραμματιστών και υπολογιστικών-αποθηκευτικών-δικτυακών πόρων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί τα μέλη της και όλους τους open source developers να συνεισφέρουν στην προοπτική δημιουργίας ενός τέτοιου ανθρωπο-δικτύου.  Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους ενδιαφέρονται αν συμμετέχουν στην ομάδα έργου να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα (μέχρι τις 16/04/2018).

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com