ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αutojudge: Σύστημα Αυτόματης Αξιολόγησης για την πλατφόρμα Openeclass από την Μονάδα Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας

Ο αυτόματος κριτής (autojudge) είναι ένα σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής αξιολόγησης προγραμματιστικών εργασιών για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass. Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, δίνεται η δυνατότητα αυτόματης βαθμολόγησης των προγραμμάτων που αναρτώνται από τους εκπαιδευόμενους χωρίς καμία ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Η αυτόματη αξιολόγηση έχει πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευομένους όπως άμεση ανάδραση και επαναληψιμότητα ενώ οδηγεί και σε μείωση φόρτου για τον εκπαιδευτή.

openlogo

Η ροή εργασίας προσδιορίζεται ως εξής:

  • Αρχικά ο καθηγητής, μέσω του εργαλείου, ορίζει ένα η περισσότερα σενάρια (test cases) κατά τη δημιουργία της εργασίας, όπου κάθε σενάριο αποτελείται από ένα input και ένα αναμενόμενο output.

  • Όταν ο φοιτητής ανεβάζει τον κώδικα του στην εργασία, αυτός μεταγλωττίζεται, εκτελείται και βαθμολογείται αυτόματα. Η μεταγλώττιση γίνεται στο cloud μέσω τρίτων υπηρεσιών, παρέχοντας αυτή τη στιγμή υποστήριξη για ~12 γλώσσες προγραμματισμού.

  • Στο τέλος ο φοιτητής μπορεί να δει αμέσως το βαθμό του μαζί με ένα αναλυτικό report, το οποίο δείχνει το πως απέδωσε το πρόγραμμα του σε κάθε σενάριο.

Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ενσωματωθεί στο επίσημο Open eClass από την έκδοση 3.2.1. Ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται στο επίσημο αποθετήριο στο Github, ενώ υπάρχει διαθέσιμο και ένα video παρουσίασης στο Youtube.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com